Yritysjuridiikka

Alfasta löytyy monipuolinen osaaminen yritystoiminnan organisointiin ja muutostilanteisiin liittyvistä oikeudellisista kysymyksistä. Liikejuridiikan palvelumme kattavat yhtiöoikeuden, yritysjärjestelyt ja kaupallisten sopimusten laatimisen. Toimimme asiakasyrityksiemme asiamiehinä myös yritystoimintaan liittyvien riitojen ratkaisussa tuomioistuimissa ja välimiesoikeuksissa.

Keskeisin yritystoiminnan harjoittamista koskeva sääntelyinstrumentti on osakeyhtiölaki. Osakeyhtiö voi nykyisen lainsäädännön puitteissa organisoida toimintansa yhtiöjärjestyksessään melko vapaasti, mutta yhtiön tulee kuitenkin huomioida osakeyhtiölaista johtuvat pakottavat vaatimukset, jotka koskevat mm. velkojien suojaa ja vähemmistöosakkeenomistajien asemaa. Alfan liikejuridiikkaan erikoistuneilla asianajajilla on hyvä perehtyneisyys osakeyhtiöoikeuteen. Avustamme asiakkaitamme mm. yhtiöiden perustamisissa, osakassopimusten laadinnassa, fuusioissa ja jakautumisissa sekä erilaisissa osakeyhtiön hallintoa, päätöksenteon menettelymuotoja ja rahoitusta koskevissa kysymyksissä. Tunnemme myös muita yhtiömuotoja sääntelevät erityislait.

Meillä on pitkä kokemus yrityskaupoista ja yritystoiminnan uudelleenjärjestelyistä. Asianajajamme ovat toimineet yli kaksi vuosikymmentä neuvonantajina eri suuruusluokan transaktioissa avustaen sekä yritysten myyjiä että ostajia. Suosimme yrityskauppaprosessienkin läpiviennissä suoraviivaisia toimintatapoja. Yrityskauppaa koskevan toimeksiannon hoitaminen ei vaadi ”puolta joukkuetta” lakimiehiä, vaan hyvään lopputulokseen päästään pienemmälläkin kokoonpanolla, jolloin kaupan toteuttamisesta aiheutuvien kulujen määrä jää samalla merkittävästi pienemmäksi.

Business opportunities are like buses, there’s always another one coming.”
– Richard Branson

Konsultoimme asiakasyrityksiämme liiketoimintaan liittyvien sopimusten laadinnassa. Olemme laatineet toimeksiantajillemme paljon mm. agenttisopimuksia ja jälleenmyyntisopimuksia, lisenssisopimuksia, yhteistoimintasopimuksia sekä kansainvälisiä toimitussopimuksia. Hallitsemme kaupankäyntiä ja tuotevastuuta sääntelevän normiston sekä rahoitukseen ja vakuusjärjestelyihin liittyvän sopimusjuridiikan. Teemme sopimuksia myös yritysten ja niiden johtohenkilöiden välille.

Käytämme apuna eurooppalaisia yhteistyötoimistojamme tilanteissa, joissa sopimuksen sisältö edellyttää toisen valtion lainsäädännön yksityiskohtien tuntemusta.