Työoikeus ja virkamiesoikeus

Työnantajan ja työntekijän välinen työsuhde sekä työnteon puitteiden organisointi ovat yhteiskunnassamme yksityiskohtaisen sääntelyn kohteena. Työoikeudellisen normiston erityispiirteisiin kuuluu, että suuri osa säännöksistä on pakottavia työntekijän hyväksi. Lainsäädäntö ja työehtosopimukset asettavat rajat sille, mistä asioista työnantaja ja työntekijä voivat sopia pätevällä tavalla keskenään.

Avustamme työoikeudellisissa kysymyksissä jo työsopimuksen laatimisvaiheessa. Tällöin voi olla tarpeen sopia esimerkiksi työsuhteen päättymisen jälkeiseen aikaan ulottuvasta kilpailukiellosta tai työntekijää sitovista salassapitovelvoitteista. Jos osapuolten välille tulee velvoitteiden sisällöstä myöhemmin näkemyseroa, on tärkeää, että velvoitteet on muotoiltu työsuhteen alkaessa tarkasti ja juridisesti oikein.

Työnteon organisoinnissa tulevat työsuhteen aikana huomioitavaksi mm. työaikalaista ja vuosilomalaista seuraavat vaatimukset sekä työntekijän oikeus perhevapaisiin. Työnantajan asiana on huolehtia työntekijöidensä yksityisyyden suojasta työpaikalla, heidän työturvallisuudestaan, työsuojelun toimintaohjelman laatimisesta ja työterveyshuollon järjestämisestä. Yli 20 työntekijän yritys on velvollinen noudattamaan työnteon puitteiden organisoinnissa myös yhteistoimintalakia.

The best way to appreciate your job is to imagine yourself without one.”
– Oscar Wilde

Näkemysero siitä, onko työnantaja-aloitteinen työsopimuksen irtisanominen laiton vai laillinen, voi synnyttää vakavan riitatilanteen työsuhteen osapuolten välille. Sen lisäksi, että työsopimuksen päättämiselle on oltava asiallinen ja painava peruste, työnantajan on noudatettava työsuhteen päättäessään oikeita menettelymuotoja. Työoikeuteen erikoistuneet asianajajamme tuntevat yhteistoimintamenettelyjen yksityiskohdat ja heillä on pitkä kokemus työsuhteen päättämiseen liittyvistä riidoista. Olemme olleet tuomioistuimissa näissä oikeudenkäynneissä molemmilla puolilla ja toimineet sekä vastaajaksi joutuneiden työnantajayritysten että irtisanottujen työntekijöiden asiamiehinä.

Samantyyppiset pelisäännöt koskevat julkishallinnollisen työnantajan ja sen palveluksessa olevan virkamiehen/viranhaltijan välistä oikeussuhdetta. Konsultoimme asiakkaitamme myös virkamiesoikeuteen liittyvissä kysymyksissä ja avustamme erimielisyystilanteiden selvittämisessä.