Perintöoikeus ja perheoikeus

Myrskyn jälkeen on poutasää.”
– Kari Tapio

Alfan asianajajilla on usean vuosikymmenen kokemus kuolinpesien selvittämisestä ja jakamisesta, avioero-osituksista sekä lapsen huoltoa, asumista, tapaamista ja elatusapua koskevista kysymyksistä. Hallitsemme perintö- ja perheoikeuden alaan liittyvän juridiikan. Otamme toimeksiantoja hoitaessamme huomioon myös asioiden inhimillisen puolen, jolla on tällä oikeudenalalla korostunut merkitys.

Toimistomme perintö- ja perheoikeuteen erikoistuneet lakimiehet laativat asiakkaillemme perukirjoja, perinnönjakokirjoja, testamentteja, avioehtosopimuksia, ositussopimuksia, avopuolisoiden välisiä sopimuksia, lahjakirjoja sekä kauppakirjoja. Olemme laatineet viime vuosina paljon myös edunvalvontavaltuutusasiakirjoja, jolla henkilö voi järjestää etukäteen asioidensa hoidon siltä varalta, että hän tulee myöhemmin kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan esimerkiksi heikentyneen terveydentilan johdosta.

Elinaikana perheen sisällä tehtäviin omaisuusjärjestelyihin ja kuoleman varalta laadittaviin oikeustoimiin liittyy kiinteästi verosuunnittelun mahdollisuus. Tunnemme perintö- ja lahjaverotukseen liittyvät kysymykset. Kun laadimme asiakkaallemme omaisuusjärjestelyyn liittyvää sopimusta, selvitämme, mikä on verotuksellisesti tarkoituksenmukainen toimintatapa asiakkaan haluamaan lopputulokseen pääsemiseksi.

Kansalliseen lainsäädäntöömme tuli olennaisia muutoksia elokuussa 2015 voimaan tulleen EU:n perintöasetuksen myötä. Asetus on Suomessa suoraan sovellettavaa oikeutta. Asianajajamme huomioivat myös nämä EU-oikeudesta johtuvat vaikutukset jäämistösuunnitteluun liittyviä toimeksiantoja hoitaessamme.

Kuolemantapaus tai avioerotilanne johtaa toisinaan konfliktiin, kun kuolinpesän osakkaat tai entiset aviopuolisot eivät pääse yksimielisyyteen varallisuuden jakoon liittyvistä kysymyksistä. Toimimme käräjäoikeuden määrääminä pesänselvittäjinä ja pesänjakajina kuolinpesissä ja avioeroissa sekä avustamme asiakkaitamme perinnönjakoihin ja omaisuuden osituksiin liittyvissä riidoissa.