Oikeudenkäynnit ja välimiesmenettelyt

Riita-asian oikeudenkäynnin ja välimiesmenettelyn menestyksekäs hoitaminen on taitolaji, joka edellyttää oikeudenkäyntiasiamieheltä erityyppisten asiakokonaisuuksien hallintaa.

Prosessin hoidosta vastaavan asianajajan on tehtävä jo toimeksiannon alkaessa perusteellinen selvitystyö, tunnistettava jutun lopputuloksen kannalta merkitykselliset oikeusongelmat, arvioitava päämiehen mahdollisuutta voittaa juttu, valittava taktiikka ja selvitettävä päämiehelle prosessiin liittyvät riskit. Riidan sopiminen on monessa tilanteessa täysimittaista oikeudenkäyntimenettelyä tarkoituksenmukaisempi vaihtoehto. Jos sovintoon pääseminen näyttää mahdolliselta, sovintoon kannattaa pyrkiä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

A jury consists of twelve persons chosen to decide who has the better lawyer.”
– Robert Frost

Joskus erimielisyyden ratkaisemiseksi ei jää muuta vaihtoehtoa kuin siviilioikeudenkäynti tai välimiesmenettely. Kokemuksesta tiedämme, että riitajuttuja ei voiteta pelkällä juridiikan substanssiosaamisella. Hyvä asianajaja hallitsee substanssin lisäksi oikeudenkäyntimenettelyn kulkua ohjaavat prosessisäännöt, osaa vedota oikeisiin asioihin prosessin oikeassa vaiheessa ja esittää päämiehensä argumentit tuomioistuimen jäsenille selkeästi ja hyvin jäsennettynä. Riidan vastapuolta ja todistajia suullisesti kuulusteltaessa korostuvat asianajajan ilmaisutaidot, nopea tilannetaju sekä oikeanlainen pelisilmä. Nämä kehittyvät käytännössä vain käräjäsaleissa istumisen ja kokemuksen kautta. Siviilijutussa prosessaaminen on erikoislaji, jonka lakimiehistäkin hallitsee täydellisesti vain harva.

Meillä on laaja-alainen osaaminen sekä pitkä kokemus riitelemisestä ja riitojen sopimisesta. Hoidamme esimerkiksi rakennusriitoja, immateriaalioikeudellisia riitoja, liike-elämän sopimussuhteisiin liittyviä riitoja, osakeyhtiöiden yhtiökokousten päätöksiä koskevia moiteprosesseja, saatavien perintää koskevia velkomusasioita, perintöoikeudellisia riitoja sekä työoikeudellisia riitoja. Erityisosaamiseemme kuuluvat myös kosteus- ja homevaurioituneisiin asuntoihin liittyvät oikeudenkäynnit. Pääosa tuomioistuimeen etenevistä päämiestemme oikeusjutuista käsitellään ensivaiheessa käräjäoikeudessa Tampereella; varsinkin asunto- ja kiinteistökauppariitoja hoidossamme on kuitenkin huomattavan paljon myös muualla Suomessa. Toimimme sopimusriitojen lisäksi oikeudenkäyntiasiamiehinä yleisen vahingonkorvausoikeuden alaan kuuluvissa riita-asioissa, kuten ympäristövahinkojen ja potilasvahinkojen korvaamista koskevissa jutuissa.

Asianajotoimisto Alfa avustaa päämiehiämme yleisissä tuomioistuimissa (käräjäoikeus, hovioikeus, Korkein oikeus), erityistuomioistuimissa ja välimiesoikeuksissa. Olemme keskittyneet erityisesti siviilioikeudenkäynteihin, mutta hoidamme myös vaativia talousrikosasioita sekä hallintoprosesseja hallintotuomioistuimissa.