KHO:2014:135 – Korkeimmalta hallinto-oikeudelta merkittävä lahjaveroa koskeva ennakkopäätös aviopuolisoiden välisessä omaisuuden osituksessa

Korkein hallinto-oikeus antoi 12.9.2014 merkittävän vuosikirjaratkaisun, joka selkeyttää oikeustilaa avioero-osituksen lopputuloksen lahjaverokohtelusta.

Tapauksen A ja B olivat yhdeksän vuotta kestäneen avioliittonsa ajan harjoittaneet yhdessä lypsykarjataloutta. Kun heidän välillään toimitettiin avioeron jälkeen ositusta, A:lla olisi ollut oikeus saada laskennallisesti avio-oikeuden perusteella tasinkoa B:n omaisuudesta. Tasingon maksaminen olisi kuitenkin johtanut tosiasiassa siihen, että lypsykarjatilan toiminta olisi jouduttu ajamaan alas. A ja B olivat tästä syystä päätyneet yhteisymmärryksessä sovittelemaan ositustaan niin, että A luopui kokonaan oikeudestaan tasinkoon ja B sai pitää osituksessa oman omaisuutensa. Lisäksi B sai omistukseensa A:n osuuden yhteisestä tilasta vastaten samalla A:n veloista.

A ja B pyysivät verohallinnolta ennakkoratkaisua siitä, oliko B:n katsottava saaneen osituksessa A:lta lahjan. Verohallinto katsoi ennakkoratkaisussaan, ettei A:n tasingosta luopumista katsottu B:n saamaksi lahjaksi.

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö valitti verohallinnon ennakkoratkaisusta hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeus päätyi ratkaisussaan siihen, että aviopuolison avio-oikeuden nojalla osituksessa saama omaisuus oli lahjaverosta vapaata. Hallinto-oikeus perusteli ratkaisuaan muun ohella sillä, että avio-oikeus oli puolison suojaksi luotu siviilioikeudellinen järjestelmä. Avioliittolaissa ei ollut määrätty osituspakkoa, eikä laki asettanut estettä sille, että puoliso luopui vaatimasta tasinkoa. Aviopuolisoilla oli siten oikeus jakaa omaisuutensa muutoinkin kuin puolittamisperiaatteen mukaisesti. Pelkästään tasingosta luopuminen ei osoittanut hallinto-oikeuden arvion mukaan sitä, että A:lla olisi ollut nimenomainen tarkoitus lahjoittaa kuvatuissa olosuhteissa varallisuuttaan B:lle.

Korkein hallinto-oikeus ei muuttanut hallinto-oikeuden päätöstä.

Korkeimman hallinto-oikeuden nyt tekemä linjaratkaisu mahdollistaa avioero-osituksissa aiempaa laajemman asioista sopimisen ilman riskiä mahdollisista lahjaveroseuraamuksista. Ennakkotapaus voi pitkällä aikavälillä myös ohjata osituskäytäntöjä siihen suuntaan, että aviopuolisoiden välisten sopimusositusten määrä lisääntyy nykyisestä.

Ennakkoratkaisu KHO 2014:135 löytyy kokonaisuudessaan Korkeimman hallinto-oikeuden verkkosivuilta.

Lisätiedot: asianajaja, varatuomari Elisa Ilmoniemi p. (03) 3142 9017